Ważny Komunikat

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
06.11.2020r.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków
w Piotrkowie Trybunalskim informuje,
że od dnia 09 listopada 2020r. (poniedziałek) do 29 listopada 2020r:

 
1. Zajęcia dla uczniów klas IV – VIII będą odbywać się zdalnie za pośrednictwem aplikacji TEAMS według dotychczasowego planu (lekcje trwają 30 minut, wydłużone zostają przerwy między lekcjami, nauczyciele zamieszczają w plikach aplikacji TEAMS zakres materiału
do każdych zajęć dla uczniów, którzy z różnych względów nie będą mogli połączyć się zdalnie),
2. Zajęcia dla uczniów klas I – III będą odbywać się zdalnie za pośrednictwem aplikacji TEAMS według dotychczasowego planu (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogą dokonać modyfikacji organizacji zajęć w porozumieniu z rodzicami, z uwzględnieniem realizacji wszystkich lekcji przewidzianych w ramowym planie nauczania; nauczyciele zamieszczają w plikach aplikacji TEAMS zakres materiału do każdych zajęć dla uczniów, którzy z różnych względów nie będą mogli połączyć się zdalnie),
3. Świetlica szkolna realizując działalność opiekuńczą będzie funkcjonować dla uczniów
kl I - III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne bezpośrednio zaangażowanch w walkę z pandemią COVID-19 na podstawie pisemnych zgłoszeń przesłanych przez rodziców na adres: sp16@sp16.piotrkow.pl ,
4. Zajęcia rewalidacyjne, indywidualne oraz zindywidualizowane ścieżki będą odbywać się zdalnie po uzgodnieniach z rodzicami,
5. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne) będą odbywać się w ustalonych grupach, za pośrednictwem aplikacji TEAMS, w porozumieniu z rodzicami,
6. Materiały do zajęć rozwijających zainteresowania, świetlicowych i bibliotecznych będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładkach: zajęcia dodatkowe, świetlica, biblioteka ( plik w nazwie musi zawierać nazwę zajęć i datę).
7.  Stołówka szkolna nie wydaje obiadów,
8.  W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, dane zajęcia nie odbędą się.
9. Kontakt z pedagogami będzie odbywał się za pośrednictwem poczty służbowej, dziennika elektronicznego oraz, po uzgodnieniu terminu, w aplikacji TEAMS lub osobiście:
a) klasy I – IV – p. Laura Piekarska – lauraharc@gmail.com
b) klasy V – VIII – p. Katarzyna Kuban – sp16pedagog@op.pl
10. Wszelkie komunikaty będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej szkoły: www.sp16.piotrkow.pl
 
powrót